inposterum
Integracja Przez Inspiracje
do gory

Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego ?

Badania dowodzą, że rodzina jest podstawową wartością dla zdecydowanej większości społeczeństw UE. Stanowi pierwsze miejsce zdobywania doświadczeń i rozwoju osobowości dziecka. Życie rodzinne i jego efekty są silnie odczuwane na płaszczyźnie społecznej, dlatego też znajduje się ono w centrum zainteresowania polityki państwa. Zmieniają się wzory i modele życia rodzinnego – podstawowe funkcje realizowane przez rodzinę są pełnione często w węższym niż dotychczas zakresie, co sprzyja zaburzeniu systemu rodzinnego. Pojawia się agresja wśród dzieci, przestępczość nieletnich, wzrost niedostosowania społecznego. Źródeł tych zjawisk należy szukać w domu rodzinnym. Powszechnie wiadomo, że kryzys dzieciństwa jest wtórny wobec kryzysu rodzicielstwa, jednak brak jest powszechnych programów wspierających rodziny w wypełnianiu ich funkcji. Aby wspierać rodzinę i nie dopuszczać do wykluczenia jej z systemu społecznego pracownicy odpowiednich jednostek pomocowych powinni mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozwalające na wypracowanie ścieżki pomocy rodzinie. Projekt „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne pracowników, którzy zajmują się pomocą rodzinie. Konieczność podejmowania decyzji lub działań wymaga od specjalistów odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na dostrzeganie potrzeb ludzkich w działaniu społecznym. Warunkiem skutecznego działania jest nieustanne doskonalenie zawodowe. Przejawy zmienności życia społecznego (zmiany modelu życia rodziny, skutki migracji zarobkowych, ewolucja funkcjonowania w grupach młodzieżowych etc.) wymagają od przedstawicieli instytucji pomocowych aktywnego podejścia do edukacji, poszukiwania wiedzy, wypracowania metod edukacyjnych, zdobywania i umacniania kompetencji dydaktycznych. Obecnie, mimo wprowadzenia usługi asystenta rodziny Ośrodki Pomocy Społecznej nie wypracowały żadnych metod i narzędzi pracy, którymi asystenci mogliby się posługiwać. Dodatkowo asystenci posiłkując się metodami zaczerpniętymi z metodyki pracy socjalnej wchodzą często w kompetencje pracownikom socjalnym, co stanowi kolejny problem do rozwiązania. Stąd też w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań pomocnych w pracy z rodzinami zdecydowaliśmy się na współpracę z partnerami, którzy mają doświadczenie w pracy z rodzinami, osobami wykluczonymi. Współpraca ponadnarodowa pozwoli nie tylko na przeniesienie rozwiązań stosowanych przez partnerów na grunty krajowe, ale umożliwi stworzenie narzędzia uniwersalnego – międzynarodowego.

NASZE CELE:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnienie stosowania metod pracy asystenta rodziny w publicznych instytucjach pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli zawodów społecznych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod w pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym w okresie od 01.10.2015r. do 30.06.2018r.;
 • Przygotowanie nowej, adekwatnej do współczesności formy wsparcia środowiskowego adresowanej do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dostosowanie metod i technik stosowanych w procesie pomagania do uwarunkowań praktyk publicznych instytucji pomocowych w okresie od 01.10.2015r. do 30.06.2018r.;

DLA KOGO?

 • Uczestnikami projektu będą przedstawiciele publicznych instytucji pracujący na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie – asystenci rodziny oraz ich odpowiedniki w krajach partnerów

 • Najważniejszym adresatem projektu są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, końcowi odbiorcy działań aktywizujących podejmowanych przez grupę docelową.

Dodatkowo przewidujemy wielowymiarowe oddziaływanie projektu na strony zaangażowane bezpośrednio oraz innych interesariuszy, które będzie potencjalnym zaczątkiem dalszej współpracy, wymiany doświadczeń oraz realizacji projektów i polityk skierowanych do rodzin. Ważnym rezultatem będzie zapoczątkowanie nowego, międzynarodowego THINK - TANKU – ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie.

W JAKI SPOSÓB?

Rezultaty
Osiągnięcie celów będzie bezpośrednią konsekwencją wypracowania w ramach projektu następujących rezultatów:

 • Internetowa platforma edukacyjna "Integracja przez Edukację" - interaktywne narzędzie edukacyjne skierowane do grupy docelowej projektu oraz innych zainteresowanych tematyką projektu. Na platformie umieszczone zostaną gotowe scenariusze zajęć warsztatowych oraz rozmów indywidualnych wykorzystujących różnorodne metody ukierunkowane przede wszystkim na: motywowanie członków rodzin do współpracy i samodzielnego rozwiązywania problemów; doradztwo; planowanie indywidualnych ścieżek integracji społeczno – zawodowej; case management, itp.
 • Raport z badań fokusowych "Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie" zawierający analizę potrzeb grupy docelowej oraz oczekiwań odbiorców systemu wsparcia w kontekście wykorzystania metodologii pracy asystenta rodziny w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin.
 • E - book: „Integracja przez Edukację – metodologia asystentury rodzinnej”. Podręcznik metod, narzędzi, technik pracy z rodziną możliwych do zastosowania w codziennej praktyce przez przedstawicieli grupy docelowej.

Działania
Działaniami kluczowymi dla procesu tworzenia oraz rozpowszechniania w/w rezultatów będą następujące działania:

 • Międzynarodowe spotkania projektowe, podczas których nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi;
 • Badanie potrzeb grupy docelowej metodą FOCUS GROUP INTERVIEW;
 • Szkolenia dla asystentów rodziny - każdy z bezpośrednich uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu poświęconym zastosowaniu metod i narzędzi w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • Testowanie wypracowanych metod i narzędzi w codziennej pracy z rodzinami;
 • Konferencje upowszechniające rezultaty projektu przeprowadzone w każdym z krajów partnerskich skierowane do lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów polityki społecznej, ekspertów oraz szeroko rozumianej kadry pracującej z rodziną.

Partnerzy
Naszymi partnerami są :

Masarykova Univerzita/ Uniwersytet Masaryka - Uniwersytet Masaryka jest drugim co do wielkości publicznym uniwersytetem w Czeskiej Republice. Obecnie składa się z 9 wydziałów, 200 departamentów, instytutów i klinik. Uznaje się go za jedną z najważniejszych instytucji dydaktyczno – naukowych w Czeskiej Republice. Atutem Uniwersytetu jest wieloletnia praca dydaktyczna – tworzenie autorskich programów nauczania dla specjalistów z zakresu pracy socjalnej. Wydział Edukacji posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz projektów Europejskiego Funduszu Społecznego – przekłada się to na wysokie kompetencje w zakresie organizacji międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych, ich zarządzania i współpracy z innymi partnerami.

Więcej - www.muni.cz/

Instytut Kształcenia Zawodowego - BFI Institute - Instytut Kształcenia Zawodowego jest głównym instytutem w Austrii, który stał się edukacyjnym liderem rynku we wszystkich odmianach ponownego wejścia osób dorosłych na rynek pracy, edukacji drugiej szansy i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zdrowia i pracy socjalnej. Pracownicy Instytutu skupiają się na programach szkoleniowych mających na celu (re-) integrację osób bezrobotnych lub osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Gwarantują oni szeroki transfer wiedzy, możliwość adaptacji innowacyjnych, pozaformalnych, warsztatowych metod w kształceniu ludzi dorosłych, a także rozwój standardów jakości na poziomie europejskim.

Więcej - www.bfi-ooe.at

University of East London - Społeczność londyńskiego uniwersytetu liczy 200 000 studentów ze 120 krajów. Uniwersytet ten składa się z siedmiu tematycznie skoncentrowanych szkół. Jedną z nich jest Centrum Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacjami. Pracownicy Centrum skupiają się wokół pracy z rodzinami uważanymi za pokoleniowo dysfunkcyjne. Koncentrują się w swych zadaniach na analizie potrzeb rodzin, nauce „dobrego rodzicielstwa” , pomocy rodzinom z dziećmi o specjalnych potrzebach. Mają bardzo bogaty dorobek dydaktyczno – badawczy, doświadczenie w budowaniu partnerstw międzysektorowych dla realizacji celów społecznych oraz w wykorzystywaniu narzędzi internetowych w projektach aktywizacyjnych i edukacyjnych.

Więcej - www.uel.ac.uk

wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne