inposterum
Różni obywatele – jedno miasto
do gory

„Różni obywatele – jedno miasto” to projekt realizowany przy współpracy Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego ( Lider Projektu) oraz dwóch organizacji Fundacji Prom i Fundacji in Posterum (Partnerzy)
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna Działania1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej w regionie Poddziałania 1.3.Projekty na rzecz społeczności romskiej

Cele Projektu

  • Podniesienie poziomu edukacyjnego o świadomości obywatelskiej 140 Romów poprzez poradnictwo prawne, socjalne, zdrowotne i edukacyjne
  • Zwiększenie potencjału edukacyjnego 30 dzieci romskich poprzez specjalistyczne wsparcie edukacyjne (m.in. zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna)
  • Podniesienie potencjału zatrudnienia 45 wrocławskich Romów poprzez doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże, grupy samopomocowe
  • Wzmocnienie kompetencji 70 przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO poprzez wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usług świadczonych społeczności romskiej

Adresaci Projektu
Grupę docelową projektu stanowi 180 Romów z Wrocławia (100 Romek i 80 Romów), w tym 30 dzieci (15 dziewcząt i 15 chłopców) oraz 70 pracowników służb publicznych i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz społeczności romskiej

Działania
Fundacja In Posterum odpowiedzialna jest za organizację „Centrum Zawodowej Aktywności Romów”, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • Rekrutacja i utrzymanie uczestników w projekcie (Realizator z ramienia Gminy Wrocław: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) – spotkania informacyjne dla Romów, dystrybucja ulotek przygotowanych specjalnie dla tej grupy, zaangażowanie specjalistów terenowych ds. rekrutacji i utrzymania (celem zapewnienia indywidualnego kontaktu z uczestnikami i wsparcia ich udziału w projekcie)
  • Wsparcie instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz Romów (Realizator z ramienia Gminy Wrocław: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) – fora wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, warsztaty kultury romskiej, nabyte doświadczenia zostaną rozpowszechnione w artykułach
  • Działania Centrum Zawodowej Aktywności Romów (Partner: Fundacja In Posterum) - przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodzin romskich (potrzeby związane z zatrudnieniem i integracją), organizacja Klubu Samopomocowego w CZAR, w którym będą prowadzone: grupy samopomocy, doradztwo zawodowe i indywidualne wsparcie w zakresie nowoczesnych technologii i języka polskiego, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe
  • Punkty Aktywizacji Romów (Partner: Fundacja PROM) – poradnictwo prawne, socjalne, zdrowotne, i edukacyjne. Punkt poradniczo-terapeutyczny dla dzieci romskich

Czas trwania projektu: od 01.09.2012r. do 31.10.2014r.
wroclaw
statut word

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne