inposterum
Flexi praca!
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

Flexi praca - promocja elastycznych form zatrudnienia

Jest to projekt o charakterze informacyjno –promocyjnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania
6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest upowszechnienie i promocja alternatywnych form zatrudnienia
(EFZ), metod organizacji pracy oraz koncepcji flexicurity.

Do celów szczegółowych projektu należą:

1. Podniesienie wiedzy na temat alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia (EFZ), metod organizacji pracy oraz koncepcji flexicurity w kontekście równości szans (w tym kobiet i mężczyzn) wśród osób pozostających bez zatrudnienia z grup znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy z terenu województwa dolnośląskiego.
2. Zwiększenie zainteresowania EFZ oraz ograniczenie stereotypów związanych z EFZ oraz
koncepcją flexicurity.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez organizację terenowych spotkań informacyjnych oraz medialnej kampanii informacyjno-promocyjnej.

Adresaci projektu:

Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim, w szczególności:

• niepracujących kobiet, które mają trudności z pogodzeniem roli matki/opiekunki (przerwa
związana z urodzeniem i wychowaniem dzieci) z rolą pracownicy

• niepracujących młodych osób (>25 lat) poszukujących alternatywnych form zatrudnienia
celem pogodzenia nauki z pracą oraz bezrobotnych absolwentów, którzy mają trudności z
wejściem na rynek pracy

• osób długotrwale bezrobotnych

• osób niepełnosprawnych, które mogłyby podjąć zatrudnienie, ale często uniemożliwiają
im to bariery związane z ograniczoną mobilnością (m.in. dysfunkcje ruchowe) oraz bariery
architektoniczne

Działania:
W ramach projektu "Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia" zrealizowane zostaną następujące zadania:

Wielokanałowa kampania informacyjno – promocyjna
W ramach kampanii promocyjnej zaplanowano reklamę w lokalnych mediach (ogłoszenia
informacyjno-promocyjne, inserty ulotek w lokalnej prasie, reklama internetowa oraz e-mailingi), reklama zewnętrzna (mobilne billboardy), kolportaż ulotek, plakatów, Informatorów o EFZ i atrakcyjnych materiałów informacyjno – promocyjnych.

Cykl terenowych spotkań informacyjnych FLEXI-pozytywni!
Terenowe spotkania informacyjne "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia"
obejmą swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie, tj. 26 powiatów (23 powiaty ziemskie i 3 powiaty grodzkie) i rozpoczną się od listopada 2011r. W spotkaniach weźmie udział łącznie 1040 niezatrudnionych osób, z czego 60% stanowić będą kobiety. Spotkania poprowadzą Ekspert EFZ oraz Doradca EFZ. Udział w spotkaniach w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu wiedzy o EFZ wśród osób niezatrudnionych. W trakcie spotkań każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe m.in. Informator o EFZ oraz gadżety informacyjno-promocyjne „Flexi-pozytywni” (ologowane długopisy i torby na zakupy). Na zakończenie każdego spotkania zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o EFZ, w trakcie którego trzech zwycięzców otrzyma nagrody w postaci atrakcyjnych plecaków.

FLEXI on-line serwis informacji o EFZ
Od 1 listopada br. zostanie uruchomiona strona internetowa projektu, na której zostaną umieszczone m.in. terminy spotkań informacyjnych w danych powiatach województwa dolnośląskiego. Poprzez stronę internetową będzie możliwość zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu.

Kontakt:
Z pracownikami Projektu możesz skontaktować się osobiście w każdy wtorek w godz. 16:00- 20:00,
Biuro Projektu „Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia”,
ul. Strzegomska 7,
53-611 Wrocław.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach informacyjnych zapraszamy do zgłoszenia
swojego udziału telefonicznie pod nr 693 350 695 lub do wysłania zapisów poprzez e-mail:
kierownik-flexi@wp.pl (w e-mailu należy podać: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe
oraz wpisać status na rynku pracy tj. osoba niezatrudniona lub zatrudniona). Od 1 listopada br. zgłoszenie udziału w spotkaniu informacyjnym będzie można również wysłać za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Czas trwania projektu: od 01.09.2011r. do 31.12.2012r.

wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne