inposterum
Integracja Przez Inspiracje
do gory

Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Dlaczego ?

Projekt „Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej Europy - walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym młodzieży. Założenia Strategii Europa 2020 precyzyjnie wskazują krok priorytetowy na drodze do poprawy sytuacji młodych ludzi, którym jest zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Badania dowodzą, że istnieje kilka czynników mających wpływ na przedwczesne opuszczanie systemu edukacji formalnej: ubóstwo rodziny pochodzenia, brak pracy, niski kapitał kulturowy i społeczny najbliższego otoczenia, brak aspiracji edukacyjnych w środowisku wzrastania i zamieszkania ale także ograniczony dostęp do instytucji, które stanowią potencjalne źródło wsparcia. Obok szkoły, placówkami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w proces wyrównywania szans młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym są publiczne instytucje pomocowe. Brak nowoczesnych standardów pracy, bariery instytucjonalne oraz ograniczony dostęp kadry w/w instytucji do szkoleń podnoszących kwalifikacje owocuje niedostosowaniem oferowanego wsparcia do współczesnych wymagań. W efekcie wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym sprowadza się wyłącznie do pomocy materialnej. Doświadczenia organizacji zaangażowanych w opisywane partnerstwo projektowe wskazują, iż szansą na zwiększenie efektywności działań publicznych instytucji pomocowych w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży jest wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej. Nauka przez praktykę i doświadczenie stanowi jedno z ważniejszych narzędzi rozbudzania w młodych ludziach poczucia samosterowności i odpowiedzialności za własne wybory zawodowe i edukacyjne.

NASZE CELE:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpowszechnienie stosowania metod edukacji pozaformalnej w publicznych instytucjach pomocowych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli zawodów społecznych z zakresu wykorzystywania pozaformalnych metod edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017;
 • Przygotowanie nowej formy wsparcia środowiskowego adresowanego do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez dostosowanie metod i technik stosowanych w edukacji pozaformalnej do uwarunkowań i praktyk publicznych instytucji pomocowych w okresie od 01.09.2015 do 01.09.2017;

DLA KOGO?

 • Uczestnikami projektu będą przedstawiciele publicznych instytucji pracujących na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie – pracownicy socjalni i asystenci rodziny oraz ich odpowiednicy w krajach partnerów.

 • Najważniejszym adresatem oddziaływania projektu jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, a więc końcowi odbiorcy działań aktywizujących podejmowanych przez grupę docelową. Zakładamy, iż każdy z 45 bezpośrednich uczestników działań obejmie wsparciem co najmniej pięciu ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i przedwcześnie opuszczająca system edukacji.

Ponadto proces tworzenia i rozpowszechniania rezultatów projektu przewiduje jego oddziaływanie nie tylko na przedstawicieli grupy docelowej ale także na innych interesariuszy mających potencjalny oraz realny wpływ na sytuację młodzieży: lokalnych, regionalnych i krajowych (w każdym z krajów partnerskich) decydentów polityki społecznej oraz edukacji, ekspertów, szeroko rozumianą kadrę pracująca z młodzieżą.

W JAKI SPOSÓB?

Rezultaty
Osiągnięcie celów będzie bezpośrednią konsekwencją wypracowania w ramach projektu następujących rezultatów:

 • Internetowa platforma edukacyjna "Integracja przez Inspiracje" - interaktywne narzędzie edukacyjne skierowane do grupy docelowej projektu oraz innych zainteresowanych tematyką projektu. Na platformie umieszczone zostaną gotowe scenariusze zajęć warsztatowych oraz rozmów indywidualnych wykorzystujących różnorodne metody pozaformalne ukierunkowane przede wszystkim na: motywowanie do samorozwoju, kontynuowania nauki, doradztwo kariery, odkrywanie talentów i pasji młodych ludzi.
 • Raport z badań fokusowych "Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży wykluczonej społecznie" zawierający analizę potrzeb grupy docelowej oraz oczekiwań odbiorców systemu wsparcia w kontekście wykorzystania pozaformalnych metod edukacji w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży.
 • E - book: „Integracja przez Inspiracje - pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym”. Podręcznik metod, narzędzi, technik pracy z młodzieżą możliwych do zastosowania w codziennej praktyce przez przedstawicieli grupy docelowej”.

Działania
Działaniami kluczowymi dla procesu tworzenia oraz rozpowszechniania w/w rezultatów będą następujące działania:

 • Międzynarodowe spotkania projektowe, podczas których nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi;
 • Badanie potrzeb grupy docelowej metodą FOCUS GROUP INTERVIEW;
 • Szkolenia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny - każdy z bezpośrednich uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu poświęconym zastosowaniu narzędzi edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
 • Wizyty studyjne dla przedstawicieli grupy docelowej, podczas których uczestnicy szkoleń będą obserwowali pracę swoich kolegów z krajów partnerskich;
 • Testowanie wypracowanych metod i narzędzi w codziennej pracy z młodymi ludźmi;
 • Konferencje upowszechniające rezultaty projektu przeprowadzone w każdym z krajów partnerskich skierowane do lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów polityki społecznej oraz edukacji, ekspertów oraz szeroko rozumianej kadry pracującej z młodzieżą.

Partnerzy
Naszymi partnerami są :

Regiovision GmbH - organizacja specjalizująca się w usługach związanych z szeroko rozumianą aktywizacją i reintegracją zawodową. RegioVision posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, których celem jest wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie. Organizacja realizowała także warsztaty edukacyjne dla kadry pracującej z młodzieżą przygotowujące uczestników do adaptowania metod: teatralnych, eksperymentalnych oraz autorskiej metody StoryTelling (opartej na tzw. technikach narracyjnych).

Więcej - www.regiovision-schwerin.de

Decroly SL - hiszpańska organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego, której głównym celem jest integracja zawodowa osób przedwcześnie opuszczających system edukacji. Działalność organizacji wyznacza zasada dostrzegania różnorodności oraz indywidualizacji celów edukacyjnych. Trenerzy i nauczyciele pracujący w organizacji dostosowują programy i metody nauczania do indywidualnych cech, zdolności talentów uczniów. Organizacja posiada bogate doświadczenie w stosowaniu pozaformalnych metod eduakcji w tym uczeniu przez zabawę i doświadczenie, stosowania metod eksperymentalnych, a także w angażowaniu osób młodych w międzynarodowe inicjatywy edukacyjne.

Więcej - web.auladecroly.com

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A?:

 • udziałem w projekcie
 • stosowaniem metod edukacji pozaformalnej
 • skorzystaniem z rezultatów projektu
 • współpracą w ramach wolontariatu w projekcie
 • REGULARNIE ODWIEDZAJ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ - JUŻ WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY INFORMACJĘ O URUCHOMIENIU INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ SKIEROWANEJ DO BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  Projekt „Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +


wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne