inposterum
Asystent rodziny - zawód przyszłości
do gory

„Asystent Rodziny – zawód przyszłości” jest projektem szkoleniowym realizowanym
przez Fundację In Posterum w okresie od 01.09.2011 r. do 31.03.2014 r. w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób (kobiet i
mężczyzn) niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego
powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej)
mieszkańców Województwa Dolnośląskiego, w tym 25 osób w wieku 50 – 64 lat i 15 osób
niepełnosprawnych, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności poprzez
udział w zajęciach integracji społecznej, kurs przygotowujący do wykonywania zawodu
asystenta rodzinnego.

Cele szczegółowe:

  1.  przełamanie barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej;
  2. nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy w charakterze asystenta rodziny;
  3. przygotowanie nowej formy wsparcia środowiskowego dla 60 rodzin niewydolnych wychowawczo, realizowanych przez osoby przygotowane do pracy w charakterze asystenta rodziny.

Odbiorcy:
Projekt adresujemy do 50 osób:

  1. Niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego
    powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy
    społecznej;
  2. Zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego;
  3. Legitymujących się minimum średnim wykształceniem.

Do udziału szczególnie zapraszamy osoby:

1. W wieku 50+ (planujemy objąć wsparciem co najmniej 25 osób z tej grupy
wiekowej)

2. Niepełnosprawne, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
(w projekcie weźmie udział minimum 15 osób spełniających powyższe kryterium)

Projekt adresowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn celem likwidacji istniejących
nierówności, zwłaszcza poziomą segregację rynku pracy. Zamierzamy zachęcać mężczyzn
do udziału w projekcie, celem promowani równości szans kobiet i mężczyzn w zawodach
uznawanych za typowo „kobiece”.

Oferowane formy wsparcia:

1. Warsztaty umiejętności społecznych (30 godz.) mające na celu poprawę jakości
życia osób niepracujących zawodowo oraz przywrócenie podstawowych umiejętności
interpersonalnych;

2. Warsztaty z zakresu autoprezentacji (30 godz.) mające na celu przygotowanie do
bezpośredniego kontaktu z pracodawcą oraz wypracowanie technik pozwalających
opanować stres, praca nad mową ciała, odpowiedniego reagowania na sytuacje
trudne;

3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, które jest odpowiedzią na bariery
związane z długotrwałym bezrobociem, wykluczeniem z powodu wieku i /lub
niepełnosprawności;

4. Indywidualne poradnictwo prawne ukierunkowane na zagadnienie praw i obowiązków
na rynku pracy zwłaszcza w kontekście niepełnosprawności;

5. Szkolenie zawodowe (240 godz.) przygotowujące do wykonywania
zawodu asystenta rodziny obejmujące następujące bloki tematyczne:
podstawy psychologii i socjologii rodziny, prawo rodzinne i opiekuńcze,
ekonomika gospodarstwa domowego, podstawy pedagogiki opiekuńczo
– wychowawczej, organizacja i struktura pomocy społecznej,
warsztaty: mediacji, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, treningi:
rozwiązywania problemów, zarządzania czasem;

6. Materiały dydaktyczne;

7. Płatne staże zawodowe (4 miesiące);

8. Wsparcie psychologa i specjalistów w trakcie stażu zawodowego;

9. Stypendium szkoleniowe;

10. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;

11. Ubezpieczenie NNW;

12. Codzienny poczęstunek w trakcie szkoleń;

13. Środki finansowe na zapewnienie opieki nad osobą zależną w trakcie pobytu na
szkoleniu i stażu zawodowym

W projekcie zaplanowano 5 edycji szkoleniowych. W każdej edycji weźmie udział 10 osób

Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej oraz w biurze projektu

Terminy przyjmowania zgłoszeń
• I edycja: IX – XI 2011r.
• II edycja: I –III 2012 r.
• III edycja: V – VII 2012r.
• IV edycja: IX – XI 2012 r.
• V edycja: I –III 2013 r.

Składanie formularzy rekrutacyjnych
- Osobiście w Biurze projektu
Fundacja In Posterum
ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
w godz. 900 – 1500

- Drogą pocztową na w/w adres

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
inposterum.asystent@gmail.com

Cykl szkoleniowy w każdej edycji zaplanowano na 4 miesiące, po ukończeniu szkolenia,
wszyscy uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu końcowego odbędą
czteromiesięczne staże zawodowe w placówkach pomocy społecznej bądź innych instytucjach
specjalizujących się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Harmonogram edycji szkoleniowych:

Edycja Szkolenia Staż Zawodowy
I
I – IV 2012
V – VIII 2012
II V – VIII 2012 IX – XII 2012
III IX – XII 2012 I – IV 2013
IV I – IV 2013 V – VIII 2013
V V – VIII 2013 IX – XII 2013

 

Więcej o zasadach rekrutacji w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:


statut word statut word statut word statut word
Formularz zgłoszeniowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Asystent Rodziny - Zawód Przyszłości Ustawa

wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne