inposterum
Asystent rodziny
do gory

„Asystent Rodziny” jest projektem szkoleniowym realizowanym w okresie od 01.07.2010r. do 31.03.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany jest przez Fundację In Posterum w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żórawinie.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 60 osób (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców Województwa Dolnośląskiego poprzez udział w zajęciach integracji zawodowo-społecznej oraz w szkoleniu przygotowującym do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego.

Cele szczegółowe:

 1.  przełamanie barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej;
 2. nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy w charakterze asystenta rodziny;
 3. przygotowanie nowej formy wsparcia środowiskowego dla 60 rodzin niewydolnych wychowawczo, realizowanych przez osoby przygotowane do pracy w charakterze asystenta rodziny.

Odbiorcy:
Projekt adresujemy do 60 osób:

 1. Nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004r.                 o pomocy społecznej;
 2. Zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców;
 3. Zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niewiązanych z produkcją roślinną          i zwierzęcą.

Projekt adresowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn celem likwidacji istniejących nierówności, zwłaszcza poziomą segregacją rynku pracy. Projekt skierowany jest do obu płci na zasadzie promowania równości wśród kobiet i mężczyzn w zawodach dotychczas uznawanych za typowo „kobiece”.

 

Program szkolenia:
Projekt „Asystent Rodziny” obejmuje 4 rodzaje działań:

 1. Wsparcie psychospołeczne – obejmuje:
 2. warsztaty umiejętności społecznych (30h) mające na celu poprawę jakości życia osób niepracujących zawodowo oraz przywrócenie podstawowych umiejętności interpersonalnych;
 3. warsztaty z wizażu i autoprezentacji (30h) mające na celu przygotowanie do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą oraz wypracowanie technik pozwalających opanować stres, praca nad mową ciała, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne.
 4. Poradnictwo zawodowo-społeczne – obejmuje:
 5. wsparcie asystenta ds. zatrudnienia. Jego zadaniem będzie indywidualne wsparcie i pomoc w przełamywaniu barier dotyczących aktywności zawodowej poprzez: naukę obsługi komputera i Internetu, nabywanie umiejętności przetwarzania informacji, edukację i monitorowanie przebiegu działań związanych z poszukiwaniem pracy np. kontakt z pracodawcą;
 6. indywidualne doradztwo zawodowe (3h) mające na celu określenie profilu zawodowego uczestnika projektu, dostarczenie informacji na temat potencjalnego obszaru zatrudnienia, stanowiska, odpowiedniego zawodu oraz wskazanie kierunku działań, jakie powinny być podjęte w celu aktywnego          i samodzielnego wyboru drogi zawodowej.

3.   Przygotowanie zawodowe do pracy w zawodzie asystenta rodziny (240h) dla 30   osób.
4.   Czteromiesięczne staże zawodowe w instytucjach pomocy społecznej dla 20 osób

Dodatkowo oferujemy:

 1. stypendium szkoleniowe (4,00 zł/h) za szkolenia zawodowe;
 2. stypendium dla uczestników stażu zawodowego
 3. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (z wyłączeniem stażu)
 4. poczęstunek w trakcie szkoleń
 5. materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Rekrutacja do projektu trwa  w okresie od 01.08.2010r. do 30.11.2010r.

Czas trwania projektu: od 01.07.2010r. do 31.03.2012r.
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne