inposterum
Aktywne Wrocławianki
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

Strona projektu - www.aktywnewroclawianki.pl
„Aktywne Wrocławianki” to projekt szkoleniowy realizowany przez
Fundację In Posterum w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 kobiet niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) mieszkanek Wrocławia, w tym 30 kobiet w wieku 50–64 lata, 18 kobiet niepełnosprawnych, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności.

Cele szczegółowe:

 • 1. Przełamanie indywidualnych barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej.

 • 2. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy.

 • 3. Przygotowanie nowego modelu wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym opartego na współpracy: pracodawca - instytucja rynku pracy - osoba zagrożona wykluczeniem społecznym.


Odbiorcy:

Projekt adresujemy do 60 kobiet:
 • 1. Niezatrudnionych

 • 2. Zamieszkałych na terenie Wrocławia.


Do udziału szczególnie zapraszamy kobiety:

 • W wieku 50+ (planujemy objąć wsparciem co najmniej 30 kobiet z tej grupy wiekowej)

 • Niepełnosprawne, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności (w projekcie weźmie udział minimum 18 kobiet spełniających powyższe kryterium)


Oferowane formy wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych.

 • Przygotowanie indywidualnego planu działania prowadzącego do znalezienie zatrudnienia, kompleksowe wsparcie w jego realizacji.

 • Kurs umiejętności społecznych (45 godz.) mające na celu poprawę jakości życia kobiet niepracujących zawodowo oraz przywrócenie podstawowych umiejętności interpersonalnych.

 • Warsztaty z zakresu autoprezentacji (30 godz.) mające na celu przygotowanie do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne oraz wypracowanie technik pozwalających opanować stres.

 • Kurs prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia (30 godz.) – uczestniczki zdobędą informacje o przepisach prawa pracy oraz elastycznych formach zatrudnienia pozwalających na godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 • Grupa wsparcia - zajęcia grupowe z psychologiem, których celem będzie przełamanie barier związanych z długotrwałym bezrobociem, wiekiem, niepełnosprawnością.

 • Kurs obsługi komputera (100 godz.) dostosowany do umiejętności uczestniczek.

 • Szkolenie zawodowe (profil szkolenia wybrany w oparciu o: indywidualne predyspozycje, oczekiwania, stan zdrowia uczestniczek, diagnozę lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców.

 • Materiały dydaktyczne.

 • Płatne staże zawodowe (3 miesiące) – każda uczestniczka weźmie udział w stażu zawodowym związanym z ukończonym szkoleniem.

 • Indywidualne zajęcia w „CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” - uczestniczki, pod opieką doradcy zawodowego, będą miały możliwość: utrwalenia wiadomości z zakresu obsługi komputera, wyszukiwania ofert pracy i odpowiadania na nie.

 • Organizację giełdy pracy; przygotowanie uczestniczek do rozmów z pracodawcami biorącymi udział w giełdzie.

 • Stypendium szkoleniowe.

 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 • Ubezpieczenie NNW.

 • Codzienny poczęstunek w trakcie szkoleń.

 • Środki finansowe na zapewnienie opieki nad osobą zależną w trakcie pobytu na szkoleniu i stażu zawodowym.


Terminy przyjmowania zgłoszeń:

W projekcie zaplanowano 5 edycji szkoleniowych, w każdej weźmie udział 12 kobiet. Edycja szkoleniowa trwa 9 miesięcy.

I EDYCJA: luty-marzec 2012 r.
II EDYCJA: czerwiec-lipiec 2012 r.
III EDYCJA: październik-listopad 2012 r.
IV EDYCJA: luty-marzec 2013 r.
V EDYCJA : czerwiec-lipiec 2013 r.

Harmonogram edycji szkoleniowych:

Edycja Szkolenia Staż Zawodowy
I IV-IX 2012 X-XII 2012
II VII 2012-I 2013 II-IV 2013
III XII 2012-V 2013 VI-VIII 2013
IV IV- IX 2013 X-XII 2013
V VII 2013-I 2014 II-IV 2014


Składanie formularzy rekrutacyjnych
Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy

oraz w biurze projektu:

Fundacja In Posterum
ul. Strzegomska 7 (wejście z tyłu budynku)
53-611 Wrocław
w godz. 9:00 – 15:00
Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inposterum@wp.pl.

CENTRUM RYNKU PRACY
Obok kompleksowego wsparcia uczestniczek w procesie poszukiwania zatrudnienia, kluczowym zadaniem projektowym jest współpraca z wrocławskimi pracodawcami, odpowiedź na oczekiwania lokalnego rynku pracy. W tym celu zorganizowaliśmy Centrum Rynku Pracy, w ramach którego zatrudniony specjalista odpowiada za:
 • monitoring zawodów deficytowych oraz aktualnych ofert pracy

 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z firmami i instytucjami gotowymi na organizację stażu dla uczestniczek projektu, udział w giełdach pracy bądź współpracę w innej formie


Współpraca z pracodawcami oparta będzie na następujących instrumentach:

 • diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców, dostosowanie szkoleń prowadzonych w ramach projektu do potrzeb danej firmy

 • możliwość uczestniczenia pracodawców w procesie selekcji kandydatek do projektu

 • całkowite sfinansowanie kosztów trzymiesięcznego stażu dla uczestniczek

 • wynagrodzenie dla opiekunów stażu

 • możliwość udziału w giełdach pracy

 • promocja firmy na stronie internetowej oraz w artykułach i publikacjach poświęconych projektowi

PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU: www.aktywnewroclawianki.pl LUB KONTAKT ZE SPECJALISTĄ DS. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI (RAFAŁ WRONA) pod nr tel. 666 097 979.

wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne