inposterum
Do zatrudnienia 1 krok
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

DO ZATRUDNIENIA 1 KROK jest projektem szkoleniowym realizowanym w okresie od 01.12.2010 r. do 30.11.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany jest przez Fundację In Posterum w partnerstwie z Centrum  Integracji Społecznej we Wrocławiu.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 120 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia( kobiet i mężczyzn)  poprzez szereg kompleksowych działań.

Cele szczegółowe:
Do celów szczegółowych projektu należy  poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników oraz przełamanie barier związanych z wejściem na rynku pracy.

Odbiorcy:
Projekt adresujemy do 120  niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem  społecznym, w tym:

 • osób niepełnosprawnych
 • osób bezdomnych
 • osób opuszczających zakłady karne
 • osób uzależnionych, uczestniczących w terapii odwykowej
 • osób bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z zasadą równości szans 60% uczestników szkolenia będą stanowiły kobiety.

Program szkolenia:
Kompleksowe działania w ramach projektu obejmują:

 •  kurs poruszania się po rynku pracy (48h)
 • kurs umiejętności psychospołecznych (48h)
 • zajęcia organizowane w ramach Punktu Rozwoju Umiejętności (60h)
 • kurs obsługi komputera (48h)
 • kurs zawodowy, w jednej z wybranych grup: opiekun osoby zależnej lub technologie wykończeniowe w budownictwie (215h)
 • staż / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy dla połowy uczestników (3 m-ce)

W ramach Projektu zostanie zrealizowanych 6 edycji szkoleniowych.

Czas trwania edycji: 3 m-ce  plus 3 m-ce stażu / zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy (dla części uczestników). 

Dodatkowo uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • codzienny posiłek,
 • bilety MPK (dojazd na szkolenia),
 • ubezpieczenie NNW.

 

Informacje dodatkowe:

 • Podczas rekrutacji osób bezdomnych zostanie zastosowana metoda streetworkingu.

To skuteczna forma docierania do osób bezdomnych, znajdujących się poza systemem pomocy i pierwszy element kompleksowego systemu pomocy bezrobotnym osobom bezdomnym . Daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wdrożenie tej metody umożliwia zwiększenie szans osób bezdomnych na integrację społeczną i zawodową. Pozwala lepiej monitorować potrzeby, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w tym środowisku oraz przełamywać negatywny stereotyp osób bezdomnych w społeczeństwie.

 • Dla potrzeb szkoleniowych i integracyjnych zostanie zorganizowany Punkt Rozwoju Umiejętności, w którym uczestnicy skorzystają z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dotyczącego m.in. :
 • problemów uzależnienia,
 • współuzależnienia,
 • DDA,
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi
 • zasad prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Punktu zostanie zorganizowany kurs autoprezentacji oraz wykłady z profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. W trakcie treningu umiejętności społecznych uczestnicy wezmą udział w atrakcyjnych imprezach integracyjnych.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.dz1k.pl

 

Czas trwania projektu: od 01.12.2010r. do 30.11.2012r.

Rekrutacja do projektu trwa w trybie ciągłym w okresie od 01.12.2010r. do 30.04.2012r. Biuro Lidera Projektu: Wrocław, ul. Strzegomska 7, tel. 71 359 09 50 w godz. 9.00-15.00
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne