inposterum
statut
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Aktem notarialnym z dnia 23.10.2003 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Robertem Bronsztejnem ustanowiona została Fundacja IN POSTERUM której Fundatorzy nadają statut w następującym brzmieniu:

statut pdf
Zobacz statut w formacie PDF
kalendarium
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
ROK 2003

Październik - akt notarialny ustanawiający Fundację In Posterum.
Listopad - fundacja uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.


ROK 2004

Kwiecień - fundacja uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja realizowała swój pierwszy projekt adresowany do bezrobotnych kobiet "Mój cel - praca", który obejmował indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo socjalne oraz warsztaty umiejętności społecznych.

Realizacja projektu była możliwa dzięki uprzejmości Fundacji Non Licet i Stowarzyszeniu Tratwa, które udostępniły nam swoje lokale.


ROK 2005

Styczeń - fundacja pozyskała lokal z zasobów Gminy Wrocław. Lokal został wyremontowany i przystosowany do działalności przy pomocy finansowej Gminy Wrocław oraz wolontariuszy - uczestników Klubu Integracji Społecznej.

Realizowane projekty:

"Klub Integracji Społecznej - Szansa dla Kobiet" przeznaczony dla osób bezrobotnych.
Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych oraz umożliwienie powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz promocja kobiet na rynku pracy.
Celem programu było również kształtowanie umiejętności planowania własnego życia i pobudzanie odpowiedzialności za własne decyzje.

"Mogę żyć lepiej" przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Celem głównym programu była edukacja prozdrowotna, mająca na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych dorosłych oraz przywrócenie podstawowych umiejętności społecznych, które pozwalają na zdrowe i efektywne funkcjonowanie społeczne.
Cel realizowany był poprzez:
- Cykl warsztatów umiejętności społecznych.
- Konsultacje merytoryczne i wsparcie psychologiczne dla uczestników programu.

"Zaplanuj swoją przyszłość" punkt konsultacyjny - spółdzielnia socjalna
Celem programu była promocja nowej formy aktywności zawodowej - spółdzielni socjalnej, oraz pomoc w organizacji, rejestracji oraz początkowej działalności spółdzielni.
W ramach projektu powstał również raport "Bezrobotni powyżej 3 lat we Wrocławiu". Raport przedstawia najbardziej istotne cechy osób bezrobotnych powyżej 3 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu oraz charakterystykę świadczeniobiorców pomocy społecznej. W opracowaniu opisano główne cechy społeczno-demograficzne, które mają wpływ na położenie jednostki na rynku pracy (płeć, wiek, wykształcenie i umiejętności zawodowe. Wersja raportu znajduje się w dziale "Raporty i opracowania".

Wszystkie realizowane projekty były współfinansowane przez Gminę Wrocław.


ROK 2006

Realizowane projekty:

"Klub Integracji Społecznej - Szansa dla Kobiet" program przeznaczony dla osób bezrobotnych.
Projekt jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w roku 2005. (Działania w ramach zadań miny Wrocław "Realizacja Programów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2006 roku").

"Informator Społeczny" baza danych instytucji społecznych
Podstawowym celem tego projektu jest zabezpieczenie potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez dostęp do kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu. Zapewnia koordynację i współpracę wszystkich instytucji na rynku usług socjalnych, łatwiejszy dostęp beneficjentów do instytucji oferujących pomoc.


ROK 2007

Realizowane projekty:

"Klub Integracji Społecznej - Szansa dla Kobiet" dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia (Umowa nr D/WZD/AF/2/2006) w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. w ramach zadania "Realizacja Programów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2006 roku" program przeznaczony dla osób bezrobotnych. Kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2006r., których celem była reintegracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych oraz umożliwienie powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych w tym promocja kobiet na rynku pracy. Celem programu było również kształtowanie umiejętności planowania własnego życia i pobudzanie odpowiedzialności za własne decyzje.

Cele projektu były realizowane poprzez:
- Doradztwo zawodowe
- Poradnictwo socjalne i prawne
- Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne
- Klub samopomocy


ROK 2008

Realizowane projekty:

"Klub Integracji Społecznej - Szansa dla Kobiet" dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia (Umowa nr D/WZD/AF/2/2006) w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. w ramach zadania "Realizacja Programów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2006 roku" program przeznaczony dla osób bezrobotnych. Kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2006r., których celem była reintegracja społeczna i zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych oraz umożliwienie powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych w tym promocja kobiet na rynku pracy. Celem programu było również kształtowanie umiejętności planowania własnego życia i pobudzanie odpowiedzialności za własne decyzje.

Cele projektu były realizowane poprzez:
- Doradztwo zawodowe
- Poradnictwo socjalne i prawne
- Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne
- Klub samopomocy

W programie, w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. wzięły udział 524 osoby.
Wymierne rezultaty działań w okresie 01.01.2006-31.12.2008
1. 81 osób podjęło zatrudnienie, 4 osoby rozpoczęły własną działalność gospodarczą.
2. 8 osób założyło spółdzielnię socjalną.
3. 112 osób podjęło aktywność zawodową w ramach prac społecznie użytecznych.
4. 288 osób skorzystało z klubu samopomocy nabywając umiejętności obsługi komputera i internetu


ROK 2009

Realizowane projekty:

„Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia” współfinansowany ze środków Gminy Wrocław, realizowany w okresie od 05.01.2009r. do 31.12.2009r. przeznaczony dla wszystkich rodzin, zamieszkałych we Wrocławiu, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Celem projektu było wspieranie rodziny w dobrym wypełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wzmacnianie rodziny w wykorzystaniu ich możliwości i zasobów, a w szczególności pomoc rodzinom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie opieki i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Cele realizowane były poprzez
- Poradnictwo psychologiczne
- Trening umiejętności rodzicielskich

W projekcie udział wzięło ogółem 46 osób.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – II edycja „AKTYWNI” współfinansowany ze środków PFRON – I edycja, realizowany w okresie od 01.03. 2009r. do 31.12.2010r. dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych we Wrocławiu, nieaktywnych na rynku pracy

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez:
1. Spotkania ze specjalistą do spraw zatrudnienia
2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowo – Społeczne
3. Indywidualne Poradnictwo Prawne W projekcie udział wzięło ogółem 35 osób.

Wymierne rezultaty: 11 osób uzyskało zatrudnienie, 7 osób aplikowało do uczestnictwa w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
misja
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Fundacja IN POSTERUM jest organizacją o charakterze non - profit, wspierającą rodzinę w różnych dziedzinach życia. Celem nadrzędnym jest walka z wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w rozwoju jednostki, rozumianą jako dostęp do kompleksowej informacji i wsparcie w drodze do wytyczonego celu.

Pomagamy osobom bezrobotnym:
- planować swoje działania
- wykorzystywać własne zasoby i możliwości
- poszukiwać informacji na temat obecnego i przyszłego rynku pracy

Uważamy, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemów jest samoświadomość, samodoskonalenie i umiejętność kierowania własnym życiem. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale wspólnie planujemy i szukamy najlepszych sposobów na lepsze życie.

Nasza Fundacja to miejsce, gdzie:
- spotkasz ludzi Ci życzliwych
- nawiążesz nowe, ciekawe znajomości
- możesz wykazać się własną inicjatywą i twórczym działaniem.

Zasadą naszego działania jest współpraca, otwartość, szacunek dla klientów i współpracowników.
logo
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Logotyp fundacji przedstawia dwie dłonie objemujące napis "In Posterum". Symbolizują one opiekę, otwartość, gotowość do niesienia pomocy. Są rówienież alegorią pracy, wysiłku.
Rekomendujemy posługiwanie się logotypem w postaci wektorowej (formaty EPS - Encapsulated PostScript oraz AI - Adobe Illustrator).

logo eps logo ai logo gif
Pobierz logo w formacie EPS Pobierz logo w formacie AI Pobierz logo w formacie GIF
dane fundacji
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
FUNDACJA IN POSTERUM
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 7

KRS: 0000180338
NIP: 894 27 80 597
REGON: 932959161
Nr konta: Pekao S.A. I o/Wrocław 40 1240 1994 1111 0010 0161 8889
formy kontaktu
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Telefon
071 359 09 50
666 09 77 80

E-mail
inposterum@wp.pl

WWW
www.inposterum.pl

Biuro
ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław
Czynne w godz. 9.00-16.00
ustroje akustyczne, akustyka pomieszczeń, akustyka wnętrz, izolacje akustyczne, izolacja akustyczna, panele akustyczne, materiały dźwiekochłonne, terreal wytłumianie pomieszczenia